Actievoorwaarden SnappCar Summer Soundtracks

Dit zijn de Actievoorwaarden die horen bij de Actie ‘Win een privé optreden van een artiest naar keuze’.

 

 1. Gebruikers van SnappCar.nl (hierna: SnappCar) die binnen de gestelde Actieperiode een transactie als huurder of verhuurder succesvol betalen, uitvoeren en afronden (hierna: Deelnemer(s)), maken automatisch kans op het winnen van de Prijs.
 2. De Actie begint op 06 juni 2017 en eindigt op 31 augustus 2017 om 23:59 uur (hierna: Actieperiode).
 3. Drie maal, te weten een maal per kalendermaand gedurende de Actieperiode, wordt één Deelnemer die op het moment van de trekking aan de in sub 1 gestelde voorwaarden voldoet, aan de hand van een elektronisch lotingsysteem ad random tot Winnaar uitgeroepen.
 4. De Winnaar wordt per e-mail op geïnformeerd over de mogelijkheid de Prijs te benutten. Indien de Winnaar de Prijs accepteert en akkoord gaat met deze Actievoorwaarden ontvangt de Winnaar een code waarmee de Prijs verkregen kan worden. Daarna wordt de Winnaar bekend gemaakt op het blog en de Facebookpagina van SnappCar.
 5. Als de Winnaar niet binnen 48 uur na initiële e-mail (hierna: Reactieperiode) reageert of als de Winnaar niet akkoord gaat met deze Actievoorwaarden wordt een nieuwe Winnaar uitgeroepen volgens het proces in sub 3. Alle rechten van de initiële winnaar op de Prijs vervallen automatisch indien de Reactieperiode verstreken is.
 6. De Prijs betreft een tegoed van € 750,00 incl. BTW ten behoeve van het boeken van een artiest of band inclusief bijbehorende techniek op Plugify.nl. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere diensten of goederen.
 7. Winnaars worden uitgesloten van volgende trekkingen.
 8. De Prijs moet ingewisseld worden in de periode 01 juni 2017 tot en met 30 september 2017. De boeking mag plaatsvinden op een moment naar keuze van de Winnaar.
 9. De Winnaar mag binnen deze Actie éénmaal een boeking doen. Eventueel niet verzilverd tegoed vervalt direct na de boeking en in het geheel niet verzilverde prijzen vervallen per 30 september 2017.
 10. Boekingen vinden plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid van de gewenste artiest(en) en bijbehorende techniek.
 11. De Winnaar staat SnappCar.nl en Plugify.nl toe tijdens het optreden beeldmateriaal te maken dat ingezet mag worden als promotiemateriaal voor toekomstige uitingen.
 12. Uitsluitend Deelnemers met een minimale leeftijd van 18 jaar en woonachtig in Nederland kunnen deelnemen aan deze actie.
 13. Medewerkers van SnappCar en Plugify zijn uitgesloten van deelname.
 14. Deze Actievoorwaarden zijn gedurende de Actieperiode te raadplegen op de website van SnappCar. De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan schrijffouten en vergissingen van SnappCar kunnen geen rechten worden ontleend.
 15. Winnaar gaat bij het accepteren van deze Actievoorwaarden tevens expliciet akkoord met de Algemene Voorwaarden van SnappCar en de Gebruiksvoorwaarden van Plugify, die beschikbaar zijn op de websites van respectievelijk SnappCar en Plugify.
 16. Op deze Actievoorwaarden is Nederland recht van toepassing. Voor Deelnemers uit Nederland is de rechtbank te Utrecht bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen SnappCar en de Deelnemer, doch niet eerder dan nadat partijen onderling overleg hebben gevoerd teneinde het geschil langs minnelijke weg op te lossen. De Deelnemer(s) en SnappCar verbinden zich er echter jegens elkaar toe om voorafgaand aan een eventuele procedure overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.
 17. De Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen is op deze Actievoorwaarden en Actie(s) van toepassing, indien sprake is van een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze bepaling geldt enkel voor Actie(s) in Nederland.
 18. SnappCar is gerechtigd deze Actievoorwaarden zonder opgaaf van reden te wijzigen of de Actie te annuleren indien de Actie in het licht van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties daarvan door overheidsinstanties niet of niet ongewijzigd kan worden verdergezet, indien de verdere uitvoering van de Actie feitelijk of anderszins onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is geworden of indien de omstandigheden rond deze Actie dermate zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke of buiten verhouding extra kosten of moeilijkheden met zich brengt voor SnappCar.
 19. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Geen antwoord op je vraag?

Neem contact op met onze community support
Mogelijk gemaakt door Zendesk