Annuleringskosten en algemeen boetebeleid

1 juni 2021

Hieronder vind je SnappCar’s boetebeleid. Het boetebeleid maakt onderdeel uit van de SnappCar Algemene Voorwaarden en is van toepassing op alle transacties en huurovereenkomsten die via het Snappcar platform worden gesloten.

De boetes zijn bedoeld om alle of een deel van de kosten te dekken die we maken om situaties aan te pakken die worden veroorzaakt door wangedrag en / of het overtreden van de SnappCar-regels.

Boetes worden opgelegd en geïnd door - en betaald aan SnappCar. Let op: de boetes komen niet in aanmerking voor vergoeding aan verhuurders. In bepaalde omstandigheden kan er sprake zijn van uitkering aan de verhuurders, hiertoe is SnappCar niet verplicht. Of en in hoeverre een coulancegebaar zal worden gedaan, wordt altijd per geval bepaald door ons SnappCar Community Support team.

Betaalde boeking annuleren

Bij een annulering met meer dan 24 uur voor aanvang van de boeking krijg je het volledige bedrag retour. Het geld dat je betaald hebt staat zo snel mogelijk weer op de rekening waarmee je hebt betaald, binnen een maximum van 10 werkdagen. Bij annulering met minder dan 24 uur voor aanvang van de boeking ontvang je het boekingsbedrag niet terug. Dit wordt dan uitbetaald aan de verhuurder. 

Het annuleren van een boeking is online mogelijk via Mijn ritten > klik op de desbetreffende boeking > kies Annuleren.

Boetes en administratiekosten bij verkeerd gebruik, wangedrag en/of schade

Reden

Omschrijving

Hoogte bedrag

     

Bekeuring

Verhuurder ontvangt een bekeuring/boete ontstaan tijdens huurperiode - en SnappCar moet ingrijpen omdat huurder niet betaalt aan verhuurder.

€ 25 + bedrag bekeuring

Brandstof

Huurder brengt het Voertuig niet met volle tank terug (en/ of op afgesproken niveau), volgens art. 8.7.d. van de Algemene Voorwaarden

€ 25 + brandstofkosten

Roken

Huurder heeft aantoonbaar gerookt in een ‘niet roken’ Voertuig

€ 75 + schoonmaakkosten

Schoonmaak

Huurder brengt het Voertuig in een staat terug te beschrijven als ‘buitensporig vuil’

€ 75 + schoonmaakkosten

Buitenland

Huurder neemt zonder toestemming van verhuurder en/of zonder afkopen buitenlandvergoeding het voertuig buiten Nederland mee

€ 500 + eventueel extra gemaakte kosten als gevolg hiervan

Te laat terug brengen

Verhuurders rekenen erop dat huurders hun auto op de afgesproken tijd en locatie inleveren. Als huurders dat niet doen, kan dit grote overlast veroorzaken, zowel voor de verhuurders als voor eventuele toekomstige huurders.

Breng de auto altijd terug op de afgesproken tijd en locatie. Indien de huurder voorziet dat dit niet mogelijk zal zijn, neem dan altijd rechtstreeks contact op met de verhuurder en dien indien mogelijk een verlengingsverzoek in. Indien dit niet mogelijk is (doordat de verhuurder de auto nodig heeft of de verlenging niet betaald kan worden wegens onvoldoende banksaldo van de huurder) dan is de huurder verplicht de auto terug te brengen op de afgesproken tijd en locatie

€ 50 per uur te laat (met een maximum van 500 euro). Er wordt gerekend vanaf 1 uur na einde van de huurperiode.

Niet terugbrengen

Huurder brengt na afloop boekingsperiode het gehuurde Voertuig niet terug op de overeengekomen en/ of afgesproken locatie

€ 500 + eventueel extra gemaakte kosten als gevolg hiervan

Onbevoegd bestuurder

Huurder laat ander persoon in Voertuig rijden zonder deze tijdig is aangemeld als extra bestuurder en is geverifiëerd door SnappCar.

Bovendien ben je niet verzekerd als je een onbevoegd bestuurder in je auto laat rijden!

€1.000

Verzekeringsfraude

Indien blijkt dat een verhuurder een al aanwezige schade aan het Voertuig op een Huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten alsmede een boete (van minimaal 1.000 euro per gebeurtenis) worden doorbelast (zie art. 10.9).

Ook zal de verhuurder uitgesloten worden van verzekeringen bij verzekeraar.

Minimaal € 1000 + kosten

Loze rit pechhulp

Wanneer pechhulp is ingeschakeld, maar deze niet (meer) nodig is en de alarmcentrale hier niet van op de hoogte wordt gebracht, waardoor er een loze rit wordt uitgevoerd

€ 250

Voortvloeiende kosten

SnappCar is gemachtigd om voorschotten die zij (uit coulance) betaald aan een derde partij (bijvoorbeeld ter beperking van schade of als voorschot van schadevergoeding) te incasseren bij de gebruiker die de schade veroorzaakt heeft (zie art. 11.9 AV).

 


Verwerking van bekeuringen

Een bekeuring wordt altijd eerst aangeboden door de verhuurder. Als huurder dien je de bekeuring direct en rechtstreeks aan de verhuurder te betalen. Indien de verhuurder geen reactie of betaling ontvangt zal de verhuurder de bekeuring bij ons indienen. Bovengenoemde kosten om de bekeuring te verwerken zijn dan van toepassing.

Hoe worden deze kosten verhaald?

Alle bovenstaande kosten en boetes worden automatisch van het bij ons bekende bankrekeningnummer geïncasseerd. Wanneer je de Algemene Voorwaarden accepteert geef je SnappCar toestemming deze bedragen te incasseren. Bij het Eigen Risico ontvang je van ons een factuur met daarop een uiteenzetting van het te betalen bedrag.

SnappCar is te allen tijde gerechtigd om te besluiten een uitzondering te maken en een boete niet (of niet in zijn geheel) op te leggen. Indien en voor zover de boete ook (deels) ten goede zou komen aan de verhuurder, is SnappCar niet gehouden dat bedrag dan aan verhuurder te betalen.

 

 

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 7 van 10